Algemene Voorwarden Marie Parklane Instituut

Algemene Voorwarden Marie Parklane Instituut

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen  Marie Parklane Instituut en een cliënt waarop Marie Parklane Instituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Marie Parklane Instituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen mondeling, telefonisch, per mail of via de WhatsApp worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk-op werkdagen uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak-aan Marie Parklane Instituut door te geven. De afmelding kan uitsluitend telefonisch, per mail of via de WhatsApp geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal Marie Parklane Instituut 100% van het honorarium voor de gereserveerde tijd aan de cliënt doorberekenen. Bij verhindering van de afspraak door Marie Parklane Instituut dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht is datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

      3A. Klanten  na drie keer annuleren, dient u een  vooruitbetaling te voldoen.

4. Tarieven

Marie Parklane Instituut vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan met contant geld of via de pin. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden mag de cliënt de factuur per bankoverboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande doch uiterlijk binnen 08 dagen over te maken op de bankrekening van Marie Parklane Instituut. Marie Parklane Instituut  is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffendepodotherapeut.
     4A. Avond  tarief  vanaf 17.30- t/m 10.00 uur kost  10 euro extra .

     4B. Weekend Tarief kost 10 euro extra .

5. Personeel in de praktijk

Indien Marie Parklane Instituut dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Marie Parklane Instituut. De persoonlijke gegevens worden door Marie Parklane Instituut  zorgvuldig bewaard in een systeem en behandelt volgens de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding

Marie Parklane Instituut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Marie Parklane Instituut verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Marie Parklane Instituut  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke / psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Marie Parklane Instituut is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen ten tijde van de behandeling.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor de door hemzelf toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en / of materialen van Marie Parklane Instituut, meegenomen door Marie Parklane Instituut. Diefstal wordt door Marie Parklane Instituut; altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

Marie Parklane Instituut geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt de verwijzing naar een andere zorg discipline niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Marie Parklane Instituut. Marie Parklane Instituut dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Marie Parklane Instituut de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Marie Parklane Instituut en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag

Zowel Marie Parklane Instituut en de cliënt dienen zich te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Marie Parklane Instituut het recht om de cliënt de resterende pedicurezorg te weigeren. Onbehoorlijk gedrag is geen geldige reden om de factuur niet te voldoen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Marie Parklane Instituut en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is de versie op de website van Marie Paklane Instituut.

14. Betaling

Marie  Parklane Instituut vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan met contant geld of via de pin. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden mag de cliënt de factuur per bankoverboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande doch uiterlijk binnen 08 dagen over te maken op de bankrekening van Marie Parklane Instituut.
Marie Parklane Instituut is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.

15. Privacybeleid

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Marie Parklane Instituut. De persoonlijke gegevens worden door Marie Parklane Isntituut zorgvuldig bewaard in een systeem en behandelt volgens de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.